Zaakvakken

 

We werken op de Alexander met een totaalmethode gebaseerd op thematisch onderwijs waarin de domeinen Aardrijkskunde, Cultuur, Geschiedenis, Techniek en Natuur aan bod komen. Door het gebruik van de methode Blink leren de kinderen door ontdekkend en onderzoekend leren, waarbij ook vaardigheden en technieken worden aangeleerd en geoefend.

Een overzicht van de thema's die aan bod komen in groep 3 t/m 8.

Vaardigheden en Blink Wereld – geïntegreerd

Het thema van Blink waar de kinderen mee aan de slag gaan, wordt gezamenlijk met de hele school geopend. Daarna gaat iedereen in de eigen groep verder met het thema aan de slag. 

In de thema’s van Blink Wereld – geïntegreerd komen zowel kennis als vaardigheden aan bod. De leerkracht bepaalt per thema aan welke vaardigheden expliciet aandacht gegeven wordt. Dat kan per groep verschillen, maar ook per thema. De methode geeft aan welke vaardigheden in ieder geval aan bod komen per thema, maar de leerling kan, in overleg met de leerkracht, hierin ook eigen aanvullende keuzes maken.

De vaardigheden zijn uitgewerkt in vaardigheidskaarten en zijn als kaarten en digitaal te raadplegen door de leerlingen.
Voorbeelden van de thema's van deze kaarten vindt u hier.

Hoe ziet het werken met een Thema eruit?

Intro – stap 1
De thema’s starten met een introductie, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen, maar ook de vaardigheden die belangrijk zijn of bij dit thema geoefend worden, zoals oefenen met de opbouw van een verhaal, het maken van een samenvatting, het opzoeken op internet, het voeren van een discussie of het doen van een proefje. De leerkracht kan een keuze maken uit 29 vaardigheden.

Onderzoekslessen – stap 2
Vervolgens krijgen de kinderen in de vier door de leerkracht en de methode geleide onderzoekslessen naast de inhoud een basis aan vaardigheden aangeboden die gezamenlijk met de hele klas worden geoefend. De lessen zorgen er voor dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie worden gedekt. De 21st century skills komen ook in deze lessen aan bod, maar kunnen expliciet behandeld en uitgebreider geoefend worden bij stap 4: het vrije onderzoek.

Test jezelf – stap 3
In deze stap ‘testen’ de kinderen wat ze al weten. De opgedane kennis in combinatie met hun eigen interesses gebruiken ze als basis voor het Eigen onderzoek in stap 4. In deze stap 3 is er niet expliciet aandacht voor de vaardigheden en gaat het met name om de inhoud. Wel kunnen leerkrachten er zelf voor kiezen om ook de vaardigheden hier een plek te geven, door bijvoorbeeld aan de kinderen te vragen aan welke vaardigheid ze graag zouden willen werken. Dat kunnen ze dan meenemen in de opzet van het Eigen onderzoek in stap 4.

Eigen onderzoek en Presentatie – stap 4 en 5
Na de Test jezelf formuleren de kinderen hun eigen onderzoeksvraag, doen ze onderzoek, maken ze een eigen product en werken ze samen toe naar de eindpresentatie. In deze stappen hebben ze verschillende vaardigheden nodig, zoals een onderzoeksvraag bedenken, een plan van aanpak maken of een presentatie samenstellen. Deze vaardigheden worden besproken en geoefend. Daarnaast kan de leerkracht ervoor kiezen om aandacht te besteden aan extra vaardigheden die goed bij een thema passen, zoals de vaardigheden Samenwerken of Enquête houden als je een partij gaat oprichten of een Prototype maken als je iets gaat uitvinden.

Evaluatie – stap 6
Elk thema eindigt met een evaluatie. In het logboek is hiervoor per thema een schema opgenomen waarin de kinderen kunnen aangeven hoe ze hebben gewerkt met de criteria van het thema, maar ook met de vaardigheden van de onderzoekscyclus. Zo geven ze bijvoorbeeld aan in hoeverre het lukte om een goede onderzoeksvraag te bedenken of het eindproduct goed te presenteren. Daarnaast kunnen ze hier de extra vaardigheden – die de leerkracht heeft gekoppeld aan het betreffende thema. Zie de vaardigheidskaart "Evalueren".

Bij elke stap hoort een logboek.

Hierin wordt het doel van de stap uitgelegd en de opdrachten toegelicht (Dit ge je doen en dit ga je leren / oefenen)

In het logboek worden opdrachten gegeven, is ruimte voor uitleg en (achtergrond)informatie, wordt aangegeven waar eventueel aanvullende informatie te vinden is en kunnen denk- en discussievragen worden gesteld.

Om een voorbeeld van een logboek bij een thema te zien, Kunt u hier een voorbeeld bekijken.

Ik hou van Holland, "voorbeeldlogboek".

Topografie
In verschillende thema’s komt de topografie van Nederland, Europa en de wereld aan bod. De lesstappen en de toetsen bevatten ook topografievragen. 

Kerndoelen
Vanzelfsprekend komen tijdens het werken met Blink de kerndoelen aan bod. Ze zijn in vier groepen ondergebracht

  • Mens en Samenleving (kerndoel 34 t/m 39)
  • Natuur en techniek (kerndoel 40 t/m 46)
  • Ruimte (kerndoel 47 t/m 50)
  • Tijd (kerndoel 51 t/m 53).

Hoe en waar deze kerndoelen in de twintig thema’s van Blink Wereld groep 3 tot en met 8 terugkomen is in dit overzicht te zien.