Aanvraag voor verlof buiten de schoolvakantie

Procedure aanvraag verlof

 • De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directie van de school aan de hand van het formulier (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te regelen);
 • De directie hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
 • In geval van twijfel neemt de directie persoonlijk contact met de ouders op;
 • Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

 

 
Criteria voor toekennen van verlof

De directie van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directie van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
 
 
Gewichtige omstandigheden zijn:
 • Verhuizing
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
 • Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging. .
 • Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg met de directie, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
 • Verlof vanwege, naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen.
 
 
Graden in verwantschap
 • 1e graad: ouders
 • 2e graad: grootouders, broers en zussen
 • 3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.
 
Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
 • De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemenzal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
 
 
 

Wilt u meer weten over verlof buiten de schoolvakanties? Klik dan op de onderstaande knop:

Leerplicht

Wilt u een verlofaanvraag doen, klik dan op onderstaande knop:

Hebt u een werkgeversverklaring nodig, klik dan op onderstaande knop:

Werkgeversverklaring