De medezeggenschapsraad van de Alexander.

Een goede samenwerking tussen ouders en school is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van elk kind.
De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders die samen de belangen van de leerlingen en het team behartigen. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over verschillende onderwijskundige en organisatorische zaken.
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders:  Maurice in 't Veen en Matthijs Leferink.
Manon Kooiker en Marèl Sanderink zitten namens het team in de medezeggenschapsraad.
Wanneer u onderwerpen ter sprake wilt brengen kunt u deze bij de medezeggenschapsraad aangeven. Uiteraard moeten dit wel onderwerpen betreffen die over de school als geheel en niet over een individuele leerling gaan.
De scholen binnen het KONOT-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.
Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel de MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of goedkeuring te onthouden aan voorstellen van het bestuur.
Er is een clusterverdeling van 4 clusters in de GMR. Wij vormen nu cluster 3, samen met de;  Zevenster, Veldkamp,  Mariaschool, Willibrord, Meander en ’n Boaken.
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod.